U toku je prijava  za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzije u neku od srpskih banja

U toku je prijava  za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzije u neku od srpskih banja

Osnovno udruženje penzionera opštine Paraćin objavilo je da vrši prijem prijava za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzijeza 2024. godinu.

Prijave na oglas se podnose od 9.januara, a zaključno sa 25. januarom 2024. godine. Upis se vrši u kancelariji broj 5 ovog udruženja, a sve dodatne informacije penzioneri mogu dobiti putem broja telefona 035/562-534.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 39.850,00 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 39.850,00dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS nadan 01.4.2022. godine 1€ = 117,1737dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 39.850,00dinara.

Uzprijavu, potrebno je podneti:

• penzijski ček;

 • dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);

 • popunjenu prijavu sa izjavom,(popunjava se u Udruženju) na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021.2022. i 2023.godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;

• raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje. (nije obavezno)

4. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.