Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu koji godinama sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, usvojen je krajem 2019. godine. On predstavlja rezultat konsultativnog procesa u koji su uključeni svi zainteresovani akteri politike zapošljavanja kao što su ministarstva, Republički sekretarijati za javnu politiku, privredne komore, lokalne samouprave, unije poslodavaca i sindikata, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i mnogi drugi. Prema rečima organizatora programa zapošljavanja NSZ – Filijale Jagodina Olivere Đorđević izradi ovog plana prethodila je analiza realizacije planova iz 2017. i 2018. godine. Takođe je izvršena i analiza plana za ovu godinu kojom su utvrđeni očekivani efekti politike zapošljavanja.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja podrazumevaju posredovanje u zapošljavanju, profesionalnu orijentaciju i savetovanje u planiranju karijere, programe dodatnog obrazovanja i obuka i dodelu subvencija za zapošljavanje.

Uključivanje nezaposlenih lica u programe i mere aktivne politike zapošljavanja obavlja se na osnovu individualnog plana koji nezaposlena lica zaključuju sa savetnicima. Na taj način su Nacionalnim akcionim planom definisane određene kategorije teže zapošljivih lica na koja će biti usmereni programi i mere aktivne politike.

Tokom 2019. godine, na teritoriji Pomoravskog okruga, Nacionalnim akcionim planom su uključena 873 nezaposlena lica. Tako su u programe i mere aktivne politike zapošljavanja koje je realizovala NSZ uključena 734 nezaposlena lica, 80 u programe i mere kroz realizaciju lokalnih akcionih planova uz sufinansiranje lokalnih samouprava i 59 nezaposlenih lica kroz lokalno akcione pl anove zapošljavanja uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Najviše interesovanja su nezaposleni iskazali za programe stručne prakse, subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i samozapošljavanje, kao i za program sticanja praktičnih znanja.