Visoka medicinska škola u Ćupriji

Visoka medicinska škola u Ćupriji

Jedna od najpoznatijih i najznačajnijih obrazovnih ustanova u Ćupriji

Projekat pomaže Opština Ćuprija, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2020. godinu

Ćuprija je u regionu, ali i u Srbiji poznata tako značajni grad medicine i medicinski centar Pomoravlja. Kako bi to i ostala, bilo joj je neophodno školovanje kvalitetnih kadrova u svom gradu i sa tom idejom u njemu je od 1998. osnovana Viša medicinska škola.

Na početku imala je samo tri učionice i amfiteatar u ulici Lole Ribara i omogućavala je mladima da svoje školovanje u medicine usmere ka tri profila: Viša medicinska sestra tehničar, Viši fizioterapeut i Viši radiološki tehničar.

U godinama koje su usledile otvoreno je i nekoliko novih smerova. Tako je od 2000. uveden smer Viša ginekološko akušerska sestra, a dve godine kasnije i Viši medicinski tehničar instrumentar. Školske 2003. škola prelazi na studiranje od šest semestara, odnosno, tri godine i tada nastaje i smer Viši tehničar kozmetičar. Na kraju, 2005. školovanje počinje i prva generacija tehičara anestetičara i farmaceutskih tehničara.

Znatno povećan broj smerova učinio je funkcionisanje u prostoru sa tri učionice nemogućim. Zbog toga od 2005 godine škola dobija novu zgradu u Bulevaru vojske površine 6300 kvadrata, koja sadrži jedanaest učionica, veliki amfiteatar i deset specijalizovanih kabineta za praktičnu nastavu.

Izgled nove zgrade - IZVOR - Fejsbuk stranica škole

Pored toga, “u оkviru prоstоriја sаmе škоlе studеntimа su nа rаspоlаgаnju: bibliоtеkа sа mоgućnоšću kоrišćеnjа Kоbsоn-а i intеrnеtа, čitаоnicа, skriptаrnicа, studеntski rеstоrаn, tеrеtаnа, kоzmеtički sаlоn sа sоlаriјumоm, frizеrski sаlоn…” – stoji na sajtu fakuleta.

Zvanje “Visоkа mеdicinskа škоlа strukоvnih studiја” dobila je 2007 godine, kada se, zbog uvođenja bolonjskog sistema studiranja počinje sa ponovnom akreditacijom, novim sistemom rada, te i novim imenom.

U skladu sa zahtevima tržišta i struke vise obrazovnih profila je pokrenuto, ali i ugašeno. Danas se u školi student obrazuju za šest različitih profila strukovnih studija:

Pored ovih programa, u njoj postoji  i mogućnost školovanja master medicinskih sestara od 2018. godine.

Na osnovnim studijama, škola ima devedeset budžetskih mesta po godini, dok je za master studije obezbeđeno sedamdeset, ali samofinansirajućih.

Amfiteatar škole - IZVOR - Fejsbuk stranica škole

Studenti koji  pohađaju studije najvećim delom su iz Srbije, ali nije neobično da za ovu školu budu zainteresovani i nju upišu i oni iz Makedonije, Republike Srpske ili Crne Gore.

Sa studentima rade specijalisti, doktori nauka, akademici i stučnjaci iz različitih relevantnih oblasti medicine. Ukupan broj nastavnika i saradnika, prema informacijama dobijenim na sajtu škole, je 52. Zarad što kvalitetnijih studija, neki od njih angažovani su iz drugih škola, fakulteta i sa Vojno medicinske akademije.

Visoka medicinska škola  strukovnih studija u Ćupriji sarađuje sa mnogim institucijama, zdravstvenim centrima i banjama, odnosno nastavnim bazama kako bi obezbedila studentima kvalitetna praktična znanja i prekopotrebno iskustvo. Neke od njih su: Zdrаvstvеni cеntаr Ćupriја, KBC Srbiје Bеоgrаd, VМА Bеоgrаd, Dоm zdrаvlја Ćupriја, Zаvоd zа јаvnо zdrаvlје Ćupriја, Spеciјаlna bоlnica Sоkоbаnjа, Gаmzigrаdskа Bаnjа, Vrnjаčkа Bаnjа, Ribаrskа Bаnjа, Niškа Bаnjа…

Nisu samo domaće institucije one sa kojima škola ostvaruje saradnju. Od 2003. među partnerima je Visoka škola za medicinske sestre iz Trondhajma u Norveskoj. S njom ćuprijska škola sarađuje na osposobljavanju kadrova za rad u gerontološkim centrima. Pored škole iz Norveške, saradnja je uspostavljena is a Fakultetom za medicinske sestre u  Tuzli.

Studenti u holu škole - IZVOR - Fejsbuk stranica škole

Ćuprijska škola je 2007. postala i punopravni član Evropskog modula medicinskih sestara (European Nursing Module) u kojem je okupljeno vise od 30 institucija koje se bave obrazovanjem budućih medicinskih sestara u Evropi. U sklopu ove saradnje Ćuprija je imala 2011. priliku da ugosti predstavnike više od dvadeset evropskih fakulteta iz ove struke u okviru koferencije koja je održana u  ovom gradu, a sami studenti imaju mogućnost razmene i odlsaka na studije na fakultete ove mreže.

Od prošle godine škola u Ćupriji postala je deo Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija zajedno sa dvema vaspitačkim školama iz Kruševca i Aleksinca. Ova integracija nije značajno promenila funkcionisanje škole kada su studije i edukacija u pitanju.

IZVOR - www.vmscuprija.edu.rs

Pored klasičnog studijskog obrazovanja, fakultet je aktivan i kroz organizaciju kurseva namenjenim svršenom medicinskom osoblju sa ciljem aktualizacije znanja. Od 2011. do 2016. održano je čak 27 različitih programa ovakve vrste obuke.

Sve obuke, novi studijski programi i aktuelna saradnja sa mnogim fakultetima u zemlji i inostranstvu i različitim institucijama, imaju za cilj osposobljavanje studenata za što kvalitetnije bavljenje ovim, kompleksnim, ali izuzetno važnim i potrebnim poslovima.

“Viziја mеdicinskе škоlе strukоvnih studiја u Ćupriјi је dа pоstаnе vоdеćа mеđunаrоdnо аkrеditоvаnа škоlа zа оbrаzоvаnjе mеdicinskih sеstаrа i оstаlih zdrаvstvеnih rаdnikа, kојi ćе mоći dа оbаvlјајu pоslоvе sа visоkоstručnim prаktičnim iskustvоm u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа; kао i dа pоvеćа i оbоgаćuје svој fоnd znаnjа, prоmоvišе visоkе еtičkе mоrаlnе vrеdnоsti pоslоvаnjа, оdgоvоrnоsti prеmа zаpоslеnimа, društvеnој zајеdnici, nеguјući tоlеrаnciјu, rаzumеvаnjе rаzličitоsti i kulturu diјаlоgа” – piše na sajtu.

Školska slava je Svati Jovan Zlatousti koji se tradicionalno u školi obeležava svakog 26. novembra.