Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u opštini Ćuprija

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u opštini Ćuprija

Opštinsko veće opštine Ćuprija, na sednici održanoj  dana  08.07.2024. godine, donelo je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine  Ćuprija za 2024. godinu  u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

    1)  zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača

    2)  postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru

    3)  postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

    4)  zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo, prirodni gas*ili  električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na_gas,

    5)  zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu

    6)  ugradnja toplotnih pumpi

    7)  zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora.

    8)  ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

    9)  ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage

   10) mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do i jednako 10,8 kW;

   11) Izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi

Sve navedene mere su primenjive za porodične kuće, a za stanove se mogu primeniti samo mere navedene pod tačkama 1), 4), 6) i 7).

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju građani koji stanuju u objektima i ispunjavaju sledeće uslove:

 1)  da je objekat legalno izgrađen;

2)  da je podnosilac prijave:

      (1)   vlasnik objekta, ili;  

      (2)   korisnik objekta sa prijavom prebivališta na adresi objekta i priloženom pisanom saglasnosti vlasnika objekta;

 3)  da se u objektu stanuje tokom cele godine što se dokazuje fotokopijom računa za utrošenu električnu energiju u prethodnom mesecu (minimalna potrošnja ne može biti manja od 100 kWh mesečno)

 Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Podnošenje prijava započinje desetog dana od dana objavljivanja Javnog poziva

Sve prijave koje se podnesu pre 19.07.2024. godine se neće uzimati u razmatranje.

Za sve informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 064/8959459 i elektronsku adresu e-mail: cistaenergija@cuprija.rs.

Obaveštavaju se građani opštine Ćuprija koji imaju status Energetski ugroženog kupca da će sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova i unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata građana koji imaju status energetski ugroženih kupaca biti predmet posebnog Javnog poziva.