Javni poziv Poljoprivredne savetodavne stručne službe Jagodina

Javni poziv Poljoprivredne savetodavne stručne službe Jagodina

PSSS Jagodina doo obaveštava poljoprivredne proizvođače uzgajivače mlečnih krava da je objavljen „Javni poziv za podnošenje prijava za bespovratnu isporuku do 15000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava“, a na osnovu zaključka Vlade RS 05 broj: 339-7974/2022 od 13.10.2022 godine.

Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:

1. je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu.,

2. je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 – 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog gazdinstva.,

3. nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u dršavnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu.,

4. je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje para na premiju za mleko.

Obrazac prijave sa celokupnom dokumentacijom dostavlja se PSSS Jagodina doo, na adresu: Kapetan Koče 21, 35000 Jagodina, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom sa naznakom imena i prezimena, adresom prebivališta, kontakt telefonom i napomenom: „Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava“.

Prijava se podnosi u periodu od 11. novembra do 23. novembra 2022. godine.

Uz obrazac prijave podnosi se sledeća obavezna dokumentacija:

1. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu, članovima porodičnog polj. gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond), koji izdaje područna jedinica Uprave za trezor, kao i

2. spisak mlečmih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdajena dležna veterinarska služba.

Sva dokumenta iz stava 1. ovog člana moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Dokumenti koji se prilažu ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Javni poziv sa obrascem prijave dostupan je na zvaničnim internet stranicama:

–           Ministarstvu poljoprivrede – www.minpolj.gov.rs

–           Direkcije za robne rezerve – www.rdrr.gov.rs

–           PSSS Jagodina doo – www.pssjagodina.rs

Za sve informacije, možete se dodatno obratiti PSSS Jagodina na sledeće telefone:

Fiksni telefon PSSS Jagodina – 035 8221 931

Aleksandar Canić – 0646486145

Verica Lazarević – 0652219326

Predrag Veličković – 0652219320